# MANIFEST(O)

# MANIFEST (SVE)

#1 LÅT KONSTEN TALA FÖR KONSTEN

Frågor som berör KONST måste besvaras på KONSTENS språk. 

#2 KONSTEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR SAMHÄLLET

Om det någonsin funnits ett samhälle som inte har producerat konst, så finns det inga kända redogörelser för det. Ett samhälles konstnärliga uttryck är själva beviset för att
samhället existerar. KONSTEN är manifestationen av samhället. 

#KONST, DÄRMED SAMHÄLLE

#3 ETT FRITT KONSTNÄRLIGT UTTRYCK ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ETT FRITT, ÖPPET OCH DEMOKRATISKT SAMHÄLLE 

Fritt konstnärligt uttryck är centralt för yttrandefriheten för hela befolkningen – artikel 19, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 10.12.1948, Paris. Att hävda rätten till ett fritt konstnärligt uttryck är att hävda rätten till yttrandefrihet för hela befolkningen.

NÄR KONSTENS KRITISKA RÖSTER TYSTAS DRABBAS ALLA

#4-12 LÄS HELA MANIFESTET HÄR

#13 KONSTEN FÖRSÖKER INTE FÅ MAKT, KONSTEN ÄR MAKT
Pennan, som är mäktigare än svärdet, är och måste alltid fortsätta vara fri att skriva, teckna, koreografera, komponera, koda... för att kunna manifestera samhället.
När konstens nödvändiga plats, inom den kontext som är samhället, både är etablerad och erkänd i samhället, både kollektivt och individuellt, är KONSTEN skyddad från alla politiska hot, – och då har utgången av ett val ingen som helst påverkan på konsten i samhället.

# POLITIKEN FÖRGÅR, KONSTEN BESTÅR

KVADRENNALEN DEFINIERAS, ORGANISERAS OCH ÄR BUNDEN AV DETTA MANIFEST
SÅ SOM ALLA ÄR BUNDNA, GENOM DETTA MANIFEST, SOM SAMLAS UNDER DESS FANA.

# MANIFESTO (ENG)

#1 LET ART SPEAK FOR ART

Matters of ART must be addressed in the language of ART. 

#2 ART IS ESSENTIAL FOR SOCIETY

If ever there existed a society that did not produce art, there is no known record of it. 
The artistic expressions of a society are proof that the society exists. 
ART is society made manifest.

#ART, THEREFORE SOCIETY

#3 FREE ARTISTIC EXPRESSION IS ESSENTIAL FOR A FREE, OPEN AND
DEMOCRATIC SOCIETY

Free artistic expression is the epitome of freedom of expression of the people - article 19, Universal Declaration of Human Rights, 10.12.1948, Paris. To claim free artistic expression is to claim freedom of expression for the people.

WHEN ART’S CRITICAL VOICES ARE SILENCED, THE PEOPLE SUFFER

# 4-12 READ FULL MANIFESTO HERE

#13 ART DOES NOT SEEK POWER, ART IS POWER

The pen, which is mightier than the sword, is and must always remain free to write, draw, choreograph, compose, code… in order to manifest society.
When art’s essential place, within the proposition that is society, is both established and recognised in society, both collectively and individually, this consequently safeguards ART from any and all political threats - at which point the outcome of an election has no impact whatsoever on art in society i.e. then it does not matter which political parties win.

# ART LASTS, POLITICS FADE

KVADRENNALEN IS DEFINED, ORGANISED AND BOUND BY THIS MANIFESTO
AS ARE ALL BOUND BY THIS MANIFESTO THAT COME TOGETHER UNDER ITS BANNER.