# MANIFEST

Offentlig deklaration av principer, ställningstaganden och intentioner. 
11 januari 2022, Sverige
#1 LÅT KONSTEN TALA FÖR KONSTEN

Frågor som berör KONST måste besvaras på KONSTENS språk. 
Bara konst talar för konst. 
Alla andra röster talar om konst.
Att tala om någonting är att ha baktankar.
Exempel: politiker som talar om konst gör så för att plocka politiska poäng.

#2 KONSTEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR SAMHÄLLET

Om det någonsin funnits ett samhälle som inte har producerat konst, så finns det inga kända redogörelser för det. Ett samhälles konstnärliga uttryck är själva beviset för att
samhället existerar.
KONSTEN är manifestationen av samhället. 

#KONST, DÄRMED SAMHÄLLE

#3 ETT FRITT KONSTNÄRLIGT UTTRYCK ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ETT FRITT, ÖPPET OCH DEMOKRATISKT SAMHÄLLE 

Fritt konstnärligt uttryck är centralt för yttrandefriheten för hela befolkningen – artikel 19, Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 10.12.1948, Paris. Att hävda rätten till ett fritt konstnärligt uttryck är att hävda rätten till yttrandefrihet för hela befolkningen.

NÄR KONSTENS KRITISKA RÖSTER TYSTAS DRABBAS ALLA

#4 KVADRENNALEN VÄLKOMNAR ALLA KONST-RÖSTER SOM TALAR FÖR KONSTEN (#1) OCH DESS NÖDVÄNDIGA PLATS I SAMHÄLLET (#2,3) 

När konstens företrädare säger samma sak hörs konstens enda röst genom dem och ljuder kristallklart, vida omkring.

#5 KONSTVÄRLDEN HAR ALLTID VARIT ENIG I SIN TRO PÅ KONST

Det enda sättet att visa konstvärldens gemensamma övertygelse och enighet för hela befolkningen, och följaktligen ändra den allmänna missuppfattningen att konstvärlden är splittrad, är genom konsten själv.(#1)

#6 KONSTEN OCH DEN INDIVIDUELLA KONSTPRAKTIKEN ÄR OFRÅNKOMLIGT BEROENDE AV VARANDRA

Den ena kan inte existera utan den andra.
Båda bidrar med styrka där delarna stärker helheten och helheten ger kraft till delarna.

När konsten hotas, hotas också varje individuell konstpraktik och när en individuell konstpraktik hotas, hotas också konsten som helhet. 

#7 KVADRENNALEN ÄR FRIHET MED ANSVAR

En delad, kollektiv tro på konsten (#5) kommer med ett delat,
individuellt ansvar för konsten.

När politiska representanter – politiker eller offentliga institutioner – misslyckas med sitt offentliga uppdrag, t.ex. när politiska representanter inte säkrar det fria konstnärliga uttryckets nödvändiga plats i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, faller detta ansvar på konstnärerna och de som arbetar inom konstbranschen och som materialiserar samhället i fråga genom sitt konstnärliga uttryck.

#POLITISK_OLYDNAD KRÄVER #KONSTNÄRLIGT_ANSVAR

#8 KVADRENNALEN TILLHÖR KOLLEKTIVET OCH SAMTIDIGT INDIVIDEN

KVADRENNALEN handlar om DELAT, ICKE-CENTRALISERAT ÄGANDE: varje konstnär, professionell inom konstbranschen, konstkurator, konstälskare, konstrum och konstinstitution är ansvarig för att hävda den fria konstens nödvändiga plats i samhället, för KONSTEN (#6). KVADRENNALENs framgångar och misslyckanden hör följaktligen till den enade konstvärlden som kollektiv och varje konstnär, professionell inom konstbranschen, konstkurator, konstälskare, konstrum, konstinstitution, m.fl., individuellt.

#9 KVADRENNALEN ÄR DISCIPLINÖVERSKRIDANDE

Tron på KONSTEN (#5) delas av alla konstdiscipliner t.ex. bild, ljud, scen, performance, ord, annan.   

KONSTENS ALLA RÖSTER HAR SIN PLATS UNDER KVADRENNALEN

#10 KVADRENNALEN OMFATTAR HELA LANDET

KONSTEN känner inga gränser i tid och rum. 
Den fria konsten är kontextualiserad konst i tid och rum. 
KVADRENNALENs enda begränsning är de begränsningar som sätts av det samhälle i vilket den gör KONSTENS röst hörd.

#11 KVADRENNALEN PÅGÅR UNDER VALÅR 

Det politiska skådespelet når sin cykliska höjdpunkt under valåren, då också baktankarna med att tala om konst når sin klimax och därmed onekligen också avslöjar politiska hot mot de fria konsterna på sitt mest öppna och ogenerade sätt. 

#12 DET ENDA AV INTRESSE FÖR KVADRENNALEN ÄR KONST OCH SAMHÄLLETS MANIFESTATION GENOM KONSTNÄRLIGA UTTRYCK

När konstens nödvändiga plats, inom den kontext som är samhället, både är etablerad och erkänd i samhället, både kollektivt och individuellt, är KONSTEN skyddad från alla politiska hot, – och då har utgången av ett val ingen som helst påverkan på konsten i samhället – det spelar då alltså ingen roll vilket politiskt parti som vinner.

KVADRENNALEN har inget intresse av att ändra utgången av politiska val. KVADRENNALEN är endast intresserad av konsten och den generella synen på konsten i samhället i stort.

#13 KONSTEN FÖRSÖKER INTE FÅ MAKT, KONSTEN ÄR MAKT
Pennan, som är mäktigare än svärdet, är och måste alltid fortsätta vara fri att skriva, teckna, koreografera, komponera, koda... för att kunna manifestera samhället.

# POLITIKEN FÖRGÅR, KONSTEN BESTÅR

KVADRENNALEN DEFINIERAS, ORGANISERAS OCH ÄR BUNDEN AV DETTA MANIFEST
SÅ SOM ALLA ÄR BUNDNA, GENOM DETTA MANIFEST, SOM SAMLAS UNDER DESS FANA