# KVADRENNALEN

KVADRENNALEN är inte en organisation, inte kommersiell, inte ideell, inte privat och inte offentlig. KVADRENNALEN är en sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum,  konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.

KVADRENNALEN ÄR INTE KNUTEN TILL NÅGON POLITISK ELLER RELIGIÖS INSTITUTION ELLER NÅGOT SYSTEM
DEN ÄR ENDAST KNUTEN TILL KONSTEN

Förutsättningar

Fri konst och fritt konstnärligt uttryck är kontextualiserade begrepp. Detta innebär att kontexten är en förutsättning för att begreppen ska vara giltiga. Betydelsen ”fri” härrör direkt från det faktum att ett formellt, offentligt uttalande garanterat denna frihet. 

För konsten själv är frihet inte en förutsättning.Den är endast en förutsättning i kontexten av ett samhälle som hävdar sig garantera den, vanligtvis som en förlängning av det demokratiska värdet av yttrandefrihet för hela befolkningen.

Inom den samtida svenska kontexten har konsten t.ex. fastslagits vara fri genom ett flertal politiska beslut: undertecknandet av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, undertecknandet av Europeiska konstitutionen, Sveriges grundlag och kulturpolitiska mål.

När den fria konsten och det fria konstnärliga uttrycket hotas, hotas yttrandefriheten för alla.


I skrivande stund är den fria konsten under starkt politiskt hot att begränsas, hämmas, eller, ännu värre, kontrolleras över hela Europa, i den mån den inte redan fallit offer för detta. Varje gång den fria konsten faller signalerar det ännu en demokratis slut, och då finns det bara en utväg: skadekontroll – att försöka återta det som redan gått förlorat.

KVADRENNALEN står upp för den fria konsten, innan det är för sent, innan hotet blir till faktiska bojor, munkavlar, nedskärningar och nedmonteringar, genom att peka ut den fria konstens nuvarande svagheter som ligger dolda i två vanliga missuppfattningar: 1) att konst inte är nödvändig för samhället och 2) att konstvärlden är splittrad och därför ett lätt byte för politiska röster som försöker underminera demokratiska grundsatser i jakten på makt.

KVADRENNALEN is not an organisation, it is not commercial, it is not non-profit, it is not private, it is not public. KVADRENNALEN is a coming together of artists, art workers, art spaces, art institutions, et al. to show the society at large that the art world is united at every level, across all the disciplines, now and in the future, in their shared belief in ART, and show this unity with the only shared language of ART itself.

KVADRENNALEN IS NOT AFFILIATED WITH ANY POLITICAL OR RELIGIOUS INSTITUTION OR SYSTEM
ITS ONLY AFFILIATION IS WITH ART

Premise

Free arts and free artistic expression are contextualised concepts. This means that the context is conditional for the concepts to be valid. The meaning ‘free’ derives directly from the fact that a formal, public statement was made that guarantees this freedom.

For art itself, freedom isnot a condition.It is only a condition within the context of a society that claims to guarantee it, commonly as an extension of the democratic value of freedom of expression for the people.

E.g., within the current Swedish context, the arts are publicly stated to be free through a multitude of political decisions: the ratification of the U.N. Declaration of Human Rights, the ratification of the EU constitution, the Swedish constitution and cultural policy goals.

When the free arts and the freedom of artistic expression are under threat, then the freedom of expression of the people is under threat.


At the time of writing, the free arts are under strong political threat of being limited, curbed or, worse, controlled, across the entire European continent, insofar that they have not fallen yet. Each time the free arts fall they signal the demise of yet another democracy, at which time there is but one recourse and that is damage control – attempts to recuperate that which is already lost.

KVADRENNALEN is the united stand of the free arts before the facts, before the threats become outright shackles, gags, cuts, and eradication, by addressing the current weaknesses of the free arts that lie hidden in the general misconceptions that 1) art is not essential in society and 2) that the art world is divided, making it an easy target for political voices that try to undermine the democratic pillars in pursuit of power.

When the culture of a society is suffering, art heals. When culture becomes out-dated and obsolete, art renews. When culture becomes stiff, art softens. When culture becomes unresponsive and passive, art rallies and activates.

“The society whose modernisation has reached the stage of the integrated spectacle is characterised by the combined effect of five principal features
incessant technological renewal; 
integration of state and economy; 
generalised secrecy; 
unanswerable lies; 
an eternal present.

From “Comments on the Society of the Spectacle.”- Guy Debord, 1988 (Translation 1990)